BAL FLEET
 • BAL BOAN
 • BOYA
 • BAL PEACE
 • BAL STAR
 • GRAND POWER
 • BAL BRIGHT
 • BAOHANG(1157)
 • ZHONG GU JIANG SU(4884)
 • ZHONG GU LIAO NING(3834)
 • ZHONG GU HU BEI(3834)
 • NORTHERN PRELUDE(4606)
 • NORTHERN VIVACITY(2798)
 • TS MANILA(2553)
 • S SANTIAGO(5060)
 • AS CONSTANTINA(2741)
 • ZHONG GU SHAN DONG(3362)
 • CSL SANTA MARIA(5060)
 • X-PRESS KILIMANJARO(4250)
 • CHIQUITA PROGRESS(2127)
 • ZHONG GU NAN HAI(1900)
 • ALS CERES(4395)
 • CSL ATLANTIC(5075)
BAL BOAN
 • Deadweight
  13,248 MT
 • Gross Tonnage
  9,191
 • IMO
  9136228
 • Container Capacity
  1,050 TEU
 • Reefer Plug
  178
 • Length Overall
  145.45 M
BOYA
 • Deadweight
  7,968 MT
 • Gross Tonnage
  6,277
 • IMO
  9242572
 • Container Capacity
  735 TEU
 • Reefer Plug
  104
 • Length Overall
  133.53 M
BAL PEACE
 • Deadweight
  19,308.85 MT
 • Gross Tonnage
  17,887
 • IMO
  9249207
 • Container Capacity
  1618 TEU
 • Reefer Plug
  289
 • Length Overall
  181.76 M
BAL STAR
 • Deadweight
  9,157.035 MT
 • Gross Tonnage
  7,409
 • IMO
  9224350
 • Container Capacity
  706 TEU
 • Reefer Plug
  100
 • Length Overall
  127.937 M
GRAND POWER
 • Deadweight
  19,308.85 MT
 • Gross Tonnage
  17,887
 • IMO
  9249221
 • Container Capacity
  1618 TEU
 • Reefer Plug
  289
 • Length Overall
  181.76 M
BAL BRIGHT
 • Deadweight
  12,561 MT
 • Gross Tonnage
  9,549
 • IMO
  9367970
 • Container Capacity
  907 TEU
 • Reefer Plug
  120 TEU
 • Length Overall
  145.12 M
BAOHANG(1157)
 • Deadweight
  17221
 • Gross Tonnage
  13448
 • IMO
  9151412
 • Container Capacity
  1157
 • Reefer Plug
  120
 • Length Overall
  159.59
ZHONG GU JIANG SU(4884)
 • Deadweight
  63380
 • Gross Tonnage
  50963
 • IMO
  9400148
 • Container Capacity
  4884
 • Reefer Plug
  400
 • Length Overall
  275
ZHONG GU LIAO NING(3834)
 • Deadweight
  45850
 • Gross Tonnage
  41507
 • IMO
  9139921
 • Container Capacity
  3834
 • Reefer Plug
  300
 • Length Overall
  253.7
ZHONG GU HU BEI(3834)
 • Deadweight
  45850
 • Gross Tonnage
  41507
 • IMO
  9139907
 • Container Capacity
  3834
 • Reefer Plug
  300
 • Length Overall
  253.7
NORTHERN PRELUDE(4606)
 • Deadweight
  48509
 • Gross Tonnage
  47855
 • IMO
  9450325
 • Container Capacity
  4606
 • Reefer Plug
  470
 • Length Overall
  264.36
NORTHERN VIVACITY(2798)
 • Deadweight
  30700
 • Gross Tonnage
  27437
 • IMO
  9304966
 • Container Capacity
  2798
 • Reefer Plug
  400
 • Length Overall
  221.74
TS MANILA(2553)
 • Deadweight
  33704
 • Gross Tonnage
  27104
 • IMO
  9363429
 • Container Capacity
  2553
 • Reefer Plug
  220
 • Length Overall
  199.93
S SANTIAGO(5060)
 • Deadweight
  68126
 • Gross Tonnage
  54214
 • IMO
  9302566
 • Container Capacity
  5060
 • Reefer Plug
  454
 • Length Overall
  294.05
AS CONSTANTINA(2741)
 • Deadweight
  37880
 • Gross Tonnage
  27786
 • IMO
  9308390
 • Container Capacity
  2741
 • Reefer Plug
  400
 • Length Overall
  221.62
ZHONG GU SHAN DONG(3362)
 • Deadweight
  44145
 • Gross Tonnage
  35573
 • IMO
  9333060
 • Container Capacity
  3362
 • Reefer Plug
  100
 • Length Overall
  222.51
CSL SANTA MARIA(5060)
 • Deadweight
  67273
 • Gross Tonnage
  54809
 • IMO
  9290426
 • Container Capacity
  5047
 • Reefer Plug
  560
 • Length Overall
  294.13
X-PRESS KILIMANJARO(4250)
 • Deadweight
  50359
 • Gross Tonnage
  40110
 • IMO
  9318175
 • Container Capacity
  4250
 • Reefer Plug
  400
 • Length Overall
  260.67
CHIQUITA PROGRESS(2127)
 • Deadweight
  30758
 • Gross Tonnage
  22801
 • IMO
  9357119
 • Container Capacity
  2127
 • Reefer Plug
  400
 • Length Overall
  204.34
ZHONG GU NAN HAI(1900)
 • Deadweight
  24123
 • Gross Tonnage
  18490
 • IMO
  9842310
 • Container Capacity
  1900
 • Reefer Plug
  230
 • Length Overall
  171.95
ALS CERES(4395)
 • Deadweight
  54308
 • Gross Tonnage
  42110
 • IMO
  9464716
 • Container Capacity
  4400
 • Reefer Plug
  360
 • Length Overall
  260
CSL ATLANTIC(5075)
 • Deadweight
  66926
 • Gross Tonnage
  54626
 • IMO
  9289544
 • Container Capacity
  5075
 • Reefer Plug
  450
 • Length Overall
  294.1